Με την υπ’ αρίθμ. 7/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου παρέχεται προθεσμία 6 μηνών σε ανώνυμη ξενοδοχειακή – τουριστική και χωματουργική εταιρεία του νησιού, προκειμένου να άρει τον συντρέχοντα, επί του παρόντος, χρόνο λύση αυτής, ο οποίος έγκειται στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, έχει καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει σχετικά μέτρα.
Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου είχε προσφύγει μέτοχος της εταιρείας κατά αυτής, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της και δύο ακόμη μετόχων της.
Ο ενάγων εκπροσωπεί το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, που συνεστήθη το έτος 1989 από τον ίδιο και τα δυο αδέλφια του, έναν συγγενή του και ένα ακόμη άτομο, που έχει αποβιώσει.
Καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε άλλης ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, με την ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή άλλη μορφή εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, τουριστικών λεωφορείων και άλλου είδους μεταφορικών μέσων , χερσαίων και θαλάσσιων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Η εταιρεία έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα παραθεριστικό ξενοδοχείο, κατηγορίας τριών αστέρων. Πέραν τούτου δεν έχει στην παραγωγική δραστηριότητα της άλλη εμπορική δραστηριότητα πηγάζουσα εκ του σκοπού της.
Η εκπροσώπηση και διοίκηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 264.060 € και είναι διαιρεμένο σε 9.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 € εκάστης.
Όπως υποστηρίζει ο ενάγων κατά συστηματική παράβαση άρθρων του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του καταστατικού ίδρυσης, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, έγινε κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και το διοικητικό συμβούλιο ως είχε υποχρέωση δεν συγκάλεσε τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου με αποτέλεσμα στις επόμενες χρήσεις το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
Στους ισολογισμούς των δυο τελευταίων χρήσεων των ετών 2014 και 2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει αρνητικό πρόσημο ίσο σχεδόν με το καταβεβλημένο, ενώ το υπόλοιπο ζημιών είναι τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.
Επεσήμανε εξάλλου ότι το αρνητικό (ή ζημιογόνο) αποτέλεσμα είναι το σοβαρότερο στοιχείο που προκύπτει από την κακή πορεία της οικονομικής μονάδας. H συνεχής αύξηση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων οδηγούν την ανώνυμη εταιρεία, τελικά, στο νομικό θάνατο, δηλαδή στη λύση και εκκαθάρισή της.
Τόνισε ακόμη ότι είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη η ανώνυμη εταιρεία να λυθεί και εκκαθαριστεί καθόσον η οικονομική της πορεία από το έτος 1998 έως και σήμερα δεν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, παρά το ό,τι ο τομέας που δραστηριοποιείται (τουριστικό κατάλυμα) δεν έχει πληγεί, όπως οι άλλοι τομείς της Ελληνικής οικονομίας αλλά αντίθετα εμφανίζει αύξηση και συνεχή ζήτηση, γεγονός που ουδόλως έχει εκμεταλλευτεί αυτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις ανωτέρω παρατιθέμενες οικονομικές της καταστάσεις η ανώνυμη εταιρεία, όπως υποστηρίζει, εμφανίζει για έξι συνεχόμενες χρήσεις, από το έτος 1998 έως το έτος 2003, σύνολο ιδίων κεφαλαίων που είναι μικρότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Από το έτος 2005 έως και το έτος 2013 δεν έχει υποβληθεί κανένας ισολογισμός της εταιρείας στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, που τηρείται από την υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Δωδ/σου, ούτε έχει δημοσιευθεί καμιά οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. ούτε σε άλλο νόμιμο έντυπο και οι ισολογισμοί της αποτελούν κρυφό μυστικό των διαχειριστών της.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Γιαννάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ