Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με υπαλλήλους της πρώην ΔΕΚΡ για να αποφύγει την καταβολή αποζημιώσεων «μαμούθ» προχωρεί η δημοτική αρχή Ρόδου.
Στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα εξεταστούν συγκεκριμένα δύο σχετικές εισηγήσεις του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτρη Σαλαμαστράκη.
Η πρώτη αφορά την καταβολή από τον Δήμο Ρόδου απαιτήσεων των εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ, που επιδικάστηκαν με τις με αριθμούς 40, 42, 43, 44 και 45/2014 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Οι εργαζόμενοι της πρώην ΔΕΚΡ έχουν ασκήσει εναντίον αυτής και του Δήμου Ρόδου αγωγές με τις οποίες διεκδικούν την καταβολή διαφόρων επιδομάτων και την απόδοση των περικοπών που έγιναν στους μισθούς τους. Συγκεκριμένα:
-138 από αυτούς έχουν ασκήσει την από 28-12-2010 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή επιδόματος γάμου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 31-12-2010, συνολικού ποσού 517.873,91 ευρώ.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 40/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δεκτή και υποχρέωσε την πρώην ΔΕΚΡ να τους καταβάλει συνολικά το ποσό των 534.890,91 ευρώ.
Επί της έφεσης δε του Δήμου Ρόδου εκδόθηκε η με αριθμό 235/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που την απέρριψε, ενώ επί της έφεσης της ΔΕΚΡ δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει αναίρεση που δεν έχει προσδιοριστεί.
-169 υπάλληλοι άσκησαν την από 14-12-2010 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή των εφάπαξ εξόδων κίνησης που χορηγούνταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 1-1-2010, συνολικού ποσού 2.017.510 ευρώ.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 42/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που την έκανε δεκτή. Η έφεση του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε, ενώ για την έφεση των υπαλλήλων δεν έχει εκδοθεί απόφαση.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει αναίρεση που δεν έχει προσδιοριστεί.
-Τρεις υπάλληλοι άσκησαν την από 21-12-2010 αγωγή, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ που καταβαλλόταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 15-11-2010.
Επί της αγωγής εκδόθηκε απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία την έκανε δεκτή. Η έφεση του Δήμου Ρόδου, ομοίως απορρίφθηκε.
-169 υπάλληλοι άσκησαν την από 13-12-2010 αγωγή, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή της χρηματικής παροχής των 176 ευρώ που καταβαλλόταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 15-11-2010, συνολικού ποσού 1.728.145 ευρώ.
Η αγωγή ομοίως ευδοκίμησε, ενώ η έφεση του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε.
-Τρεις υπάλληλοι άσκησαν την από 21-12-2010 αγωγή, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή των εφάπαξ εξόδων κίνησης που χορηγούνταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 1-1-2010, συνολικού ποσού 36.000 ευρώ.
Η αγωγή ευδοκίμησε ενώ η έφεση του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε. Η αναίρεση του δεν έχει προσδιοριστεί.
-92 υπάλληλοι έχουν ασκήσει την από 25-10-2011 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούσαν την καταβολή των παγίων εξόδων κίνησης, που καταβαλλόταν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ποσού 2.250 ευρώ για τον καθένα για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 15-10-2011 και συνολικού ποσού 207.000 ευρώ.
Και η αγωγή αυτή ευδοκίμησε, ενώ η έφεση του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε.
-Ακόμη 93 άσκησαν όμοια αγωγή, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1.276.800 ευρώ που είχε ακριβώς την ίδια τύχη.
Οι υπάλληλοι κέρδισαν κι άλλες αγωγές, ενώ οι εφέσεις του Δήμου Ρόδου έχουν απορριφθεί:
-131 από αυτούς άσκησαν την από 28-4-2014 αγωγή, που στρεφόταν εναντίον της πρώην ΔΕΚΡ και του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία διεκδικούν την καταβολή των περικοπών των επιδομάτων εορτών και του επιδόματος αδείας από τις 1-1-2010 μέχρι τις 28-2-2011, συνολικού ποσού 404.027,31 ευρώ.
-115 από αυτούς έχουν ασκήσει την από 23-12-2015 αγωγή τους, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούν την καταβολή των δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, για το χρονικό διάστημα από 10-4-2013 έως και 20-12-2015 συνολικού ποσού 351.000 ευρώ.
Οι εργαζόμενοι της πρώην ΔΕΚΡ διεκδικούν την καταβολή συνολικού ποσού για όλους 6.573.333 ευρώ, χωρίς τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας. Εχουν δικαιωθεί και έχουν υποβάλει πρόταση συμβιβασμού που περιορίζουν τις απαιτήσεις τους στο ποσό των 1.515.206,41 ευρώ.
Η δεύτερη εισήγηση αφορά στην καταβολή ή μη στους πρώην εργαζόμενους της ΔΕΚΡ του ποσού για τον καθένα για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η με αριθμό 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα 131 υπάλληλοι άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου και της εκκαθαρισθείσας δημοτικής επιχείρησης Δ.Ε.Κ.Ρ., την από 28-4-2014 αγωγή, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν μέχρι τις 28-2-2011 υπάλληλοι της πρώην ΔΕΚΡ, η οποία από 1-3-2011 λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση, οπότε από τις 1-3-2011 είναι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου και ότι η πρώην ΔΕΚΡ παράνομα μείωσε τις αποδοχές τους, τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας από τις 1-1-2010 έως στις 28-2-2011.
Με βάση τους ισχυρισμούς τους αυτούς οι ενάγοντες ζητούσαν να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου και η πρώην ΔΕΚΡ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 404.027,31 ευρώ.
Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 20/2017 απόφαση του, με την οποία απέρριψε την αγωγή ως προς το Δήμο Ρόδου λόγω παραγραφής, ενώ έκαμε δεκτή αυτήν ως προς την πρώην ΔΕΚΡ, και υποχρέωσε αυτήν να καταβάλει στον καθένα από τους ενάγοντες το ποσό που ζητούσε με την παραπάνω αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση, κήρυξε δε την απόφαση του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει στον κάθε ενάγοντα.
Η πρόταση, που θα συζητηθεί είναι ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους της ΔΕΚΡ το ποσό για τον οποίο η παραπάνω με αριθμό 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, ήτοι το 1/2 του ποσού που ζητούσαν με την αγωγή τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ