Η ∆.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. του Νοµαρχιακού Τµήµατος ∆ωδεκανήσου
εκφράζει στην Αντιδήµαρχο Τουρισµού κ. Μαρίζα Χατζηλαζάρου και
στην οικογένεια της τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τον άδικο χαµό του
υιού τους, Νίκου.
Καλή δύναµη και κουράγιο στην οικογένεια.

Για τη ∆.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Νοµαρχιακού τµ. ∆ωδεκανήσου
15/12/2017
Ο Πρόεδρος Ο Γεν ικός Γραµµατέας
Μακρόπουλος Αρ ιστε ίδης ∆εσποτάκης Άγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ