Υπεγράφη χθες η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας «Ανακύκλωση Δωδεκανήσου», για την συλλογή, απομάκρυνση και εκποίηση των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει αρκετούς συμπολίτες μας στην απόφαση, όχι απλώς να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους αλλά να τα εγκαταλείψουν, προκειμένου να γλιτώσουν από τα λειτουργικά έξοδα και τα τέλη κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να τείνει η Ρόδος να μετατραπεί σε νεκροταφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων!
Εκτιμάται μάλιστα ότι, μέσα στο 2017, θα περισυλλεγούν από τους δρόμους 90, χαρακτηρισμένα ως εγκαταλειμμένα οχήματα (!).
Σύμφωνα με την σύμβαση,  ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των 9.130 ευρώ άνευ ΦΠΑ, βάση Ν.2859/2000, άρθρο 39α(εξαίρεση ΦΠΑ). Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών και οι τιμές της έχουν ως κάτωθι:


Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) υποχρεούται να:
1. Εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου,
2. Προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχήματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο προθεσμιών,
3. Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση,
4. Επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων,
5. Εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής:
• χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός),
• στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,
• συνημμένο φωτογραφικό υλικό
• περιγραφή της κατάστασης του οχήματος &
• στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού.
Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν μέσα στο δεκαήμερο υποχρεωτικής φύλαξης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε αυτό επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του, αφού προηγουμένως πληρώσει στον ανάδοχο την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Το εν λόγω κόστος καθορίζεται από τον ανάδοχο και θα κυμαίνεται σε εύλογο επίπεδο. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) ημερολογιακές.
Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση. Ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται στα ενενήντα περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση.  Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΚΤΖ (αυτά για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του ΠΔ 116/2004) εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση.
Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης – επέκτασης για άλλο ένα έτος, εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ