Με 17 αποφάσεις που εξέδωσε η Ειρηνοδίκης Ρόδου απορρίφθηκαν ισάριθμες αιτήσεις για χορήγηση προσωρινών διαταγών για την αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής κατά του Δήμου Ρόδου που εξέδωσε η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.».
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η ως άνω εταιρεία επέδωσε συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στις 13-1-2017 κατασχετήριο εις χείρας της, με την οποία κατέσχε αναγκαστικά μέχρι του συνολικού ποσού των 689.636,87 ευρώ, κάθε χρηματικό ποσό που υφίσταται σήμερα ή θα κατατεθεί στο μέλλον σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς τηρεί ο Δήμος Ρόδου, αλλά και κάθε άλλη απαίτηση από τραπεζικές καταθέσεις πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, ανοικτού αλληλόχρεού λογαριασμού, προθεσμιακές, όψεως κλπ) ή αξίες κατατεθειμένες από ομόλογα, μετοχές, μερίσματα, REPOS, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και από κάθε εν γένει ανώνυμο χρεόγραφο ή πιστωτική σύμβαση (δάνειο, ανοιχτό λογαριασμό, προεξοφλήσεις επιταγών και συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυα πίστωση) υπέρ αυτού.
Επίσης με το παραπάνω κατασχετήριο η εταιρεία επιτάσσει την παραπάνω τράπεζα να προβεί σε σχετική δήλωση και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε ανάληψη χρηματικού ποσού από τον Δήμο Ρόδου.
Το παραπάνω κατασχετήριο συντάχθηκε με βάση 17 διαταγές πληρωμής της Ειρηνοδίκη Ρόδου και των από 9-1-2017 παρά πόδας κάθε μιας από αυτές επιταγών για εκτέλεση.
Η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Ρόδου από την 13-1-2017.
Την υπόθεση χειρίζεται για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ο νομικός του σύμβουλος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης και για την εταιρεία ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ