Aναλυτικό υπόμνημα, που απευθύνεται προς τον δήμαρχο Ρόδου και τους αρχηγούς των παρατάξεων της μειοψηφίας, σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», υπέβαλε ο δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας, ειδικός εκκαθαριστής.
Εισαγωγικά αναφέρει ότι ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο του 2011, μετά από μία δίμηνη περίπου περίοδο νομοτεχνικής τακτοποίησης του θέματος, συνεπεία καταστατικού κωλύματος.

Χρειαζόταν, όπως τονίζει, λογιστική υποστήριξη και με τις υπ’ αρίθμ. 77/2011 και 97/2011 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, του δόθηκε η ρητή εντολή να μην εκκινήσει οποιαδήποτε λογιστική ενέργεια εκκαθάρισης (ακόμη και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών ή άλλων εντεταλμένων προς τούτο οργάνων, τα οποία θα διενεργούσαν πρωτίστως διαχειριστικό έλεγχο.
Υπήρξε απραγία ως προς τον διαχειριστικό έλεγχο και προχώρησε σε προκηρύξεις για αναζήτηση λογιστή, οι οποίες αρχικά απέβησαν άκαρπες, διαπιστώνοντας τη γενική απροθυμία να αναλάβει ο οποιοσδήποτε το τόσο σημαντικό αυτό έργο.
Όπως αναφέρει συνήψε συνεργασία με λογιστή τον Σεπτέμβριο του 2013, προκειμένου να αναλάβει τόσο την υποστήριξη των τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, όσο και την υποστήριξη για τις ανάγκες διενέργειας της εκκαθάρισης.
Έκτοτε, όπως αναφέρει, έχει επιτευχθεί το παρακάτω έργο και έχουν λάβει χώρα τα εξής γεγονότα:
«26/09/2013: Ο λογιστής ζήτησε τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας από 01/2011 προκειμένου να τα καταχωρήσει στο πρόγραμμα του και να προκύψουν τα φορολογικά δεδομένα σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία και όχι σύμφωνα με προγενέστερες καταχωρήσεις για τις οποίες ενδεχομένως να μην υπάρχουν αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία. Ο λογιστής μου κάνει σαφές ότι για να προχωρήσουν οι λογιστικές εργασίες εκκαθάρισης θα πρέπει να συνταχθεί και να του παραδοθεί ο ισολογισμός της χρήσεως 2010, ο οποίος μέχρι και εκείνη την ημερομηνία δεν είχε συνταχθεί.
01/01/2014: Ξεκίνησε η συνεργασία μας με την υποστήριξη για τις τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
07/07/2014: Μου παραδίδεται ο ισολογισμός χρήσης 2010 από τον τότε λογιστή της εταιρείας. Το παραδίδω με την σειρά μου άμεσα στον τωρινό λογιστή, ο οποίος με ενημερώνει προφορικά ότι λόγω καθυστέρησης στην προσκόμιση των στοιχείων και αλλαγών στην προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση, ενδέχεται να παραιτηθεί της συμφωνίας μας.
08/09/2014: Ο λογιστής υλοποιεί την προφορική του εξαγγελία και για προσωπικούς λόγους παραιτείται. Οι εργασίες εκκαθάρισης δεν είχαν ξεκινήσει διότι κατέστη αδύνατο να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι εκείνη τη στιγμή λόγω διασποράς τους (Ελεγκτικό συνέδριο, αρχείο Δ.Ο.Υ.).
18/09/2014: Ευτυχώς βρίσκω άλλον λογιστή και συνάπτω άμεσα συνεργασία και στα δύο αντικείμενα υποστήριξης. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών του κλάδου τους, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση ως προς τους χρόνους αποπεράτωσης των εργασιών εκκαθάρισης. Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις συνεχίζουν απρόσκοπτα να υποστηρίζονται, ενώ συνεχίζω να αναζητώ και όποια άλλα στοιχεία λείπουν για να ολοκληρωθούν.
10/11/2014: Ολοκληρώνω την προσκόμιση στοιχείων στον λογιστή. Ξεκινάει η καταχώρηση των δεδομένων. Διαπιστώνεται σωρεία απαιτούμενων πληροφοριών για την ορθή καταχώρηση τους
Χαρακτηριστικά αναφέρω τις πολύωρες συναντήσεις μας προκειμένου να αποσαφηνίσουμε και να ταυτίσουμε τις πληρωμές του προσωπικού και μόνο.
17/07/2015: Με το 2518/Β3/1 -1/17-07-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. κατατίθεται ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας με ημερομηνία 09/03/2011 (ημερομηνία απόφασης Γενικής Συνέλευσης για θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση). Αναμένουμε την έγκριση του από την Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου), προκειμένου να προχωρήσουμε και στην σύνταξη και υποβολή των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών).
14/08/2015: Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3488/14-08-2015 έγγραφο του, και σε ότι αφορά την έγκριση του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας, το τμήμα εμπορίου απορρίπτει την έγκριση του, απαντώντας συνοπτικά ως εξής: α) Με οδηγίες που δόθηκαν με έγγραφο του Υπουργείου (Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, & Τουρισμού – Γενικής γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.) που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 82432 και ημερομηνία 04/08/2015 (λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης από μέρους μου), η έναρξη εκκαθάρισης μίας εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης (πρακτικού Γ.Σ. μετόχων) στο Γ.Ε.ΜΗ., β} Δεν έχει απαντηθεί μέχρι και σήμερα (σ.σ. 14/08/2015) το με αριθμό πρωτοκόλλου 3523 (τ.τ.2)/08-10-2008 έγγραφο της υπηρεσίας (τμήματος εμπορίου) περί εκκρεμοτήτων δημοσίευσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30/06/2008, και γΐ (το σημαντικότερο) Μέχρι και σήμερα (σ.σ. 14/08/2015) δεν έχει φτάσει στην υπηρεσία μας (τμήμα εμπορίου) το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου που αφορά στην πιστοποίηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.761.846,00€ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30/10/2004.
Με βάση το ανωτέρω έγγραφο λοιπόν, είναι κατανοητό ότι θα έπρεπε να συμβούν τα εξής:
α) Να συνταχθεί εκ νέου ο ισολογισμός έναρξης της εταιρείας με ημερομηνία 06/04/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Φ.Ε.Κ.) και να τροποποιηθεί επίσης ως προς τα εμφανιζόμενα κονδύλια κεφαλαίου της εταιρείας (καταβλημένα και οφειλόμενα),
β) Να ερευνηθεί η τύχη των εκκρεμοτήτων δημοσίευσης της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου της 30/06/2008 και (το σημαντικότερο) να ερευνηθεί το γιατί δεν πιστοποιήθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 1.761.846,00€.
Το μείζον ζήτημα που προέκυψε δε, πέραν από την αντικειμενική δυσκολία να αναζητηθούν και να ευρεθούν τα στοιχεία (καταθέσεις ποσών) με δεδομένο ότι η αύξηση διήρκησε 5 έτη και είχαν κατατεθεί χρήματα σε τραπεζικά ιδρύματα που την ημερομηνία εκείνη είχαν κλείσει (Aspis Bank & FB Bank), ήταν η αμφιβολία της υπηρεσίας (τμήμα εμπορίου), ως προς σύννομο της εκπρόθεσμης πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τον εκκαθαριστή. Προς τούτο δε, η υπηρεσία απέστειλε έγγραφο ερώτημα στη νομική υπηρεσία της, με ταυτόχρονη υποβολή αντίστοιχου ερωτήματος στη νομική υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. από μέρους μου, μιας και η πιθανή αδυναμία εκπρόθεσμης πιστοποίησης της αύξησης, πέραν των εύλογων προβλημάτων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα επέσυρε και σοβαρές πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις σε βάρος των οργάνων της.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι στο σύστημα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ρόδου, είχε καταχωρηθεί επίσης ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης η 09/03/2011, πράγμα που καθιστούσε ανέφικτη την κατάθεση οποιωνδήποτε δηλώσεων της εταιρείας.
20/11/2015: Η νομική υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. απαντάει θετικά στη δυνατότητα εκπρόθεσμης πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τον εκκαθαριστή. Μετά από υπερπροσπάθεια, κατάφερα να συλλέξω τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία και παρέδωσα στον λογιστή τον Μάρτιο του 2016 προκειμένου να πράξει τα δέοντα.
19/07/2016: Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1690/19-07-2016, καταθέτω στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νέες διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2011. Την ίδια περίοδο καταθέτω και τα δικαιολογητικά για την εκκρεμούσα πιστοποίηση αύξησης κεφαλαίου.
Έκτοτε, αναμένουμε την απάντηση (έγκριση) των υποβληθέντων οικονομικών καταστάσεων και την έγκριση της πιστοποίησης αύξησης κεφαλαίου από την αρμόδια υπηρεσία εμπορίου. Στο σημείο αυτό τονίζω ότι η έγκριση των ανωτέρω θεμάτων αποτελεί μείζονος σημασία θέμα και προτεραιότητα προκειμένου να υποβληθούν στη συνέχεια οι επόμενες οικονομικές καταστάσεις».
Ιδιαίτερα αναφέρει ο εκκαθαριστής ότι η εκκαθάριση είναι από τη φύση της ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσχερής λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των εκκρεμών υποθέσεων που είχε κατά τη λύση της.
«Αν δε προκαλεί εντύπωση ο χρόνος που παρήλθε από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι σήμερα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι η εκκαθάριση μιας εταιρείας με τόσες πολλές εκκρεμότητες και με παντελή έλλειψη ρευστών διαθεσίμων, εύλογα διαρκεί πάρα πολλά έτη, αφού μόνο με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων. Μάλιστα δεν είναι η μόνη εκκαθάριση προβληματικής εταιρείας που διαρκεί τόσο πολύ, αφού είναι γνωστά σε όλους τα παραδείγματα και άλλων εταιρειών που λόγω του όγκου των εργασιών και της φύσης των εκκρεμοτήτων που παρέλαβε η εκκαθάριση, διαρκούν πάρα πολλά χρόνια και αυτό εύλογα, αφού σκοπός της εκκαθάρισης είναι η επίλυση των εκκρεμοτήτων και όχι η βίαιη και ταχεία ρύθμιση των όποιων αποτελεσμάτων, όπως συμβαίνει στις πτωχεύσεις. Εξ ου και η προηγούμενη δημοτική αρχή επέλεξε, αντί να πτωχεύσει την εταιρεία, όπως κάλλιστα θα μπορούσεσ/α πράξει λόγω της μεγάλης υπερχρέωσης της, να τη θέσει απλά σε καθεστώς εκκαθάρισης, προκειμένου με την πάροδο των ετών να καλυφθούν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της» αναφέρει στο ίδιο υπόμνημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ