Και δεύτερη προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε χθες από την εταιρεία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της με αριθμό 16/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το από 13/01/2017 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού της Επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή‐ κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», με συνολικό προϋπολογισμό 12.629.725,81 ευρώ και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41 ευρώ.
Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ζητεί με την προσφυγή της τον οριστικό αποκλεισμό από τον διαγωνισμό της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.».
Θυμίζουμε ότι η ως άνω ένωση εταιρειών εστράφη με προδικαστική προσφυγή της προχθές κατά της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που επελέγη από την αρμόδια επιτροπή και ζήτησε ομοίως τον αποκλεισμό της.
Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» υποστηρίζει ότι στο σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν διαλαμβάνονται επιπλέον λόγοι αποκλεισμού της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER Α.Ε».
Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι η ένωση εταιρειών δεν κατέθεσε ορθώς τον (υπο)φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Υποστηρίζει επίσης ότι το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εντυπο Συμβάσεων (Ε.Ε.Ε.Σ)  δεν έχει συμπληρωθεί ορθώς από την ένωση εταιρειών γεγονός που επάγεται νόμιμο και ουσιώδη λόγο αποκλεισμού, ως παράλειψη αποδείξεως.
Διατείνεται ακόμη ότι η ένωση εταιρειών δεν έχει υποβάλει τις βεβαιώσεις κατασκευαστή για την χωρητικότητα, τον τύπο και την χρονολογία κατασκευής των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων, γεγονός που επιδρά αρνητικώς στην βαθμολογία που έλαβε επί του υποκριτηρίου του εξοπλισμού.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι ως προς τον εξοπλισμό, 10 κινητών συμπιεστών (press containers) για ανακυκλώσιμα υλικά και 10 κινητών συμπιεστών για οργανικά απορρίμματα, τα μέλη της ένωσης εταιρειών δεν διέθεταν την τεχνικό – επαγγελματική επάρκεια που απαιτούσε η διακήρυξη.
Στην ίδια προδικαστική προσφυγή υποστηρίζεται ότι η ένωση εταιρειών, δεν προσεκόμισε, ούτε δέσμευση του δανείζοντος φορέως ότι θα διαθέσει σε αυτήν εξοπλισμό, ούτε αυτοτελές, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ προκειμένου να προαποδειχθεί η πλήρωσις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η μη συνδρομή τυχόν λόγων αποκλεισμού εις το πρόσωπο του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ