Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου προσέφυγε χθες, με προδικαστική προσφυγή η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.», κατά της με αριθμό 16/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το από 13/01/2017 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού της Επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή‐ κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», με συνολικό προϋπολογισμό 12.629.725,81 ευρώ και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41 ευρώ.
Η ως άνω ένωση εταιρειών στρέφεται και κατά της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που επελέγη από την αρμόδια επιτροπή.
Η τελευταία επρόκειτο χθες να ασκήσει αυτοτελή προδικαστική προσφυγή, πλην όμως εξαιτίας προβλήματος στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων διαγωνισμών, δεν κατόρθωσε να το πράξει.
Σήμερα θα κριθεί από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αν θα γίνει αποδεκτή ως εμπρόθεσμη η υποβολή της προδικαστικής της προσφυγής, προκειμένου να εξεταστεί στα πλαίσια του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ρόδου και ακολούθως από την Οικονομική Επιτροπή.
Η εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.» προβάλλει, στην προδικαστική προσφυγή της, μια σειρά από λόγους για να αιτιολογήσει ως εσφαλμένο τον αποκλεισμό της από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι δεν είχε ανάγκη να κάνει χρήση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας τρίτων φορέων ώστε να καλύπτει την απαίτηση της διακήρυξης, καθώς το μέλος της ένωσης με την επωνυμία «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.», μεταξύ των λοιπών συναφών με το αντικείμενο της διακήρυξης υπηρεσιών που εκτελεί κατά την τελευταία τριετία, παρέχει και συναφείς με τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μέσω λειτουργίας ΚΔΑΥ.
Τονίζει παραπέρα ότι τα μέλη της υπερκαλύπτουν αθροιστικά τον αιτούμενο από τη διακήρυξη κύκλο εργασιών, ενώ πληροί και τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER Α.Ε.», διατείνεται παραπέρα ότι η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Κοινοπρακτικού σχήματος από τον ασφαλιστικό φορέα «Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.ΕΑΕ».
Υποστηρίζει ότι αν και είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των μελών του ασφαλιστικού ταμείου, κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από την διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού, ενώ προσδιορίζονται ρητώς ποιών οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές οι εγγυητικές επιστολές.
Υποστηρίζει ακόμη ότι και σε περίπτωση που ήθελε αξιολογηθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού, ότι νομίμως λαμβάνεται υπ όψιν η εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. 60610 ποσού € 203.710,00 και ημερομηνία έκδοσης 29.12.2016 από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Συντάξεων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), σε κανένα σημείο της δεν αναφέρει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αποκλίνοντας ούτως από την σαφή πρόβλεψη της διακήρυξης.
Στον αντίποδα αρμοδίως από τον Δήμο Ρόδου τονίζεται ότι ο νόμος επιτρέπει την χρήση εγγυητικών επιστολών από τον ασφαλιστικό φορέα και ότι υπερισχύει των προβλέψεων της διακήρυξης.
Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER Α.Ε.», υποστηρίζει ακόμη ότι δεν πληρούνται οι όροι του δείκτη βιωσιμότητας της κοινοπραξίας που αναδείχτηκε.
Υποστηρίζει επιπλέον ότι η συμμετέχουσα στο κοινοπρακτικό σχήμα «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» προσκόμισε πιστοποιητικά που δεν καλύπτουν όλα τα αντικείμενα των δημοπραττούμενων εργασιών που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι η συμμετέχουσα κοινοπραξία δεν προσκόμισε βεβαίωση EURO για δύο τύπους οχημάτων, αποκλίνοντας από την σαφή πρόβλεψη της διακήρυξης.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι το μέλος της συμμετέχουσας κοινοπραξίας ENACT Α.Ε. κατά την εκτέλεση του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης και μηχανοκίνητος οδοκαθαρισμός, πλύση κάδων σε όλη την έκταση του Δήμου Νέας Προποντίδας» έχει επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά και της έχουν επιβληθεί περικοπές αμοιβών συνολικού ύψους 153.500 ευρώ καθώς και ποινικές ρήτρες συνολικού ύψους 130.300 ευρώ.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι η Οικονομική Επιτροπή, παραβλέπει εντελώς ότι τα προσκομιζόμενα ISO της «ENACT AE» δεν καλύπτουν 6 προκηρυσσόμενες υπηρεσίες.
Διατείνεται ακόμη ότι προσκομιζόμενη εκ μέρους της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας βεβαίωση εγκατάστασης κατασκευαστή, δεν πληροί τον σχετικό όρο της διακήρυξης.
Διαμαρτύρεται ακόμη ότι δεν έγινε δεκτή η τεχνική της προσφορά με την αιτιολογία ότι δεν προέκυψε η εμπειρία που διαθέτει η ένωση λόγω αναδοχής παρόμοιων έργων στο νησί της Ρόδου τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός προξενεί εντύπωση ακόμη και στον πιο καλοπροαίρετο διαγωνιζόμενο ενώ θεωρεί ότι η προσφορά της άλλης εταιρείας όχι μόνο καλύπτει αλλά υπερκαλύπτει τους όρους της διακήρυξης.
Θεωρεί ακόμη ότι η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ως προς το κριτήριο του προσφερόμενου εξοπλισμού υπήρξε μη νόμιμη.
Υποστηρίζει ακόμη ότι σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης με την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. –ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» θα ανακύψουν κωλύματα τα οποία θα έρθουν στο φως κατά τη διενέργεια του προληπτικού από το αρμόδιο καθ’ ύλη Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνέδριο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ