17 αιτήσεις αναστολών εκτέλεσης διαταγών πληρωμής κατά τις εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» υπέβαλε αρμοδίως στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με αίτημα εκδόσεως ισάριθμων προσωρινών διαταγών, ο Δήμος Ρόδου, που βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα κατάσχεση λογαριασμών του.
Η ως άνω εταιρεία επέδωσε συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στις 13-1-2017 κατασχετήριο εις χείρας της, με την οποία κατέσχε αναγκαστικά μέχρι του συνολικού ποσού των 689.636,87 ευρώ, κάθε χρηματικό ποσό που υφίσταται σήμερα ή θα κατατεθεί στο μέλλον σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς τηρεί ο Δήμος Ρόδου, αλλά και κάθε άλλη απαίτηση από τραπεζικές καταθέσεις πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, ανοικτού αλληλόχρεού λογαριασμού, προθεσμιακές, όψεως κλπ) ή αξίες κατατεθειμένες από ομόλογα, μετοχές, μερίσματα, REPOS, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και από κάθε εν γένει ανώνυμο χρεόγραφο ή πιστωτική σύμβαση (δάνειο, ανοιχτό λογαριασμό, προεξοφλήσεις επιταγών και συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυα πίστωση) υπέρ αυτού.
Επίσης με το παραπάνω κατασχετήριο η εταιρεία επιτάσσει την παραπάνω τράπεζα να προβεί σε σχετική δήλωση και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε ανάληψη χρηματικού ποσού από τον Δήμο Ρόδου.
Το παραπάνω κατασχετήριο συντάχθηκε με βάση 17 διαταγές πληρωμής της Ειρηνοδίκη Ρόδου και των από 9-1-2017 παρά πόδας κάθε μιας από αυτές επιταγών για εκτέλεση.
Η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Ρόδου από την 13-1-2017, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το παραπάνω ποσό ή μέρος αυτού για την εξόφληση τρεχουσών καθημερινά υποχρεώσεων του Δήμου τόσο για τη λειτουργία του όσο και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων εκκαθαρισμένων απαιτήσεών τρίτων.
Ο Δήμος Ρόδου υποστηρίζει ακόμη ότι έχει βεβαιώσει σε βάρος της «ΕΛΑΨ Α.Ε.» από διάφορα τέλη κλπ το ποσό των 530.356,68 ευρώ, το οποίο σήμερα με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 700.723,74 ευρώ, από το οποίο ακόμη δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι κακώς είχαν εκδοθεί οι διαταγές πληρωμής καθώς τα τιμολόγια είχαν εκδοθεί το έτος 2003 και οι απαιτήσεις είχαν παραγραφεί λόγω παρελεύσεως πενταετίας.
Την υπόθεση χειρίζεται για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ο νομικός του σύμβουλος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης και για την εταιρεία ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ