Μια σειρά από πρόσθετα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και αναλυτικών πληροφοριών από τις έρευνες πεδίου, που έχουν διενεργηθεί για την ανακάλυψη αρχαίων, ζητά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Μαριέττα Παπαβασιλείου, στο πλαίσιο της υποτυπώδους «διαβούλευσης», που ξεκίνησε πριν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος μια έκταση εμβαδού 1.750 στρεμμάτων στην περιοχή «Μεγάλη Γη», στο Γεννάδι.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», πρόκειται για μια ενέργεια ανάλογη εκείνης που δημιούργησε μείζον πολιτικό και οικονομικό ζήτημα στ’ Αφάντου και έχει «μπλοκάρει», παρά τις διαβεβαιώσεις, που δόθηκαν, την επένδυση για την αξιοποίηση του Γκολφ.
Πιο συγκεκριμένα αρμοδίως κοινοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σε τοπικούς φορείς το ακόλουθο έγγραφο:
«ΘΕΜΑ: Δραστηριότητες εντός του υπό αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Μεγάλη Γη στο Γεννάδι Ρόδου.
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/ Φ29/35841/918/4-10-2-1988 Υπουργική Απόφαση «Κήρυξη αρχαιολογικής ζώνης στην περιοχή-«Μεγάλη Γη» στο χωριό Γεννάδι Ρόδου» (ΦΕΚ 776/Β74-11-1988).
Σας γνωστοποιούμε ότι η Εφορεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 15 3/Α 728-6-2002), προωθεί την αναοριοθέτηση της «αρχαιολογικής ζώνης» της περιοχής Μεγάλη Γη στο Γεννάδι Ρόδου, βάσει συντεταγμένων.
Σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο 3028/2002 άρθρο 12, παράγραφος 4, πριν από την έκδοση της απόφασης (κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου) «απαιτείται η γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για υφιστάμενες δραστηριότητες της αρμοδιότητας του, προκειμένου να καθορισθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους, στο πλαίσιο του άρθρου 10. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται μέσα σε δύο μήνες από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή».
Με βάση τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. (κλ.: 1:10.000), όπου σημειώνεται με μωβ-ροζ απόχρωση ο προς αναοριοθέτηση αρχαιολογικός χώρος και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις υφιστάμενες δραστηριότητες σας στην αντίστοιχη περιοχή και τις απόψεις σας για τη λειτουργία της μέσα στο διάστημα των δύο (2) μηνών που προβλέπει ο Νόμος.-
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. (κλ.: 1:10.000) με τις συντεταγμένες της υπό αναοριοθέτηση «αρχαιολογικής ζώνης».
Η Προϊσταμένη Μαρία Μιχαηλίδου».
Από το σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι η έκταση εκτείνεται από τον ποταμό που Κιοταρίου έως μισό χιλιόμετρο περίπου από το Κέντρο Υγείας Γενναδίου.
Στην περιοχή, που θεωρείται ειδυλλιακή, έχει ξεκινήσει τουριστική ανάπτυξη, προς όφελος των κατοίκων και γενικότερα του νησιού, ενώ προγραμματίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επένδυση από τον όμιλο ξενοδοχείων Xατζηλαζάρου.
Καθίσταται σαφές ότι και στην περίπτωση αυτή η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια δόμησης αποτρεπτική αφού πέραν του γεγονότος ότι τα σχέδια θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρχαιολογική αρχή, για οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να προηγούνται τομές για την αναζήτηση αρχαίων, ενώ μέχρι σήμερα αυτό γινόταν μόνο σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Στην ίδια περιοχή έχει επενδύσει εξάλλου και ο ξενοδοχειακός όμιλος «ΑΤLANTICA».
Η περίπτωση είναι ενδεικτική της καθυστέρησης κάθε επενδυτικής προσπάθειας που υπόκειται στους ρυθμούς ανασκαφικών εργασιών της αρχαιολογίας αλλά και του κόστους που αυτή συνεπάγεται εξαιτίας αδυναμίας χρηματοδοτήσεών τους από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Στο έγγραφο της κ. Παπαβασιλείου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Δραστηριότητες εντός του υπό αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Μεγάλη Γη στο Γεννάδι Ρόδου.
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1471/24-02-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ./Γεν. Δνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου/, με πρωτόκολλο εισερχομένου εγγράφου στην Π.Ν.Αι. 256/02-03-2017.
Προκειμένου να απαντήσουμε στο με α’ σχετικό έγγραφο σας, θα θέλαμε συμπληρωματικές πληροφορίες και συγκεκριμένα:
1. Το εμβαδόν του αρχαιολογικού χώρου που όπως αναφέρετε, υφίσταται ήδη στη Μεγάλη Γη και το ΦΕΚ οριοθέτησης του.
2. Το εμβαδόν του αρχαιολογικού χώρου μετά την επαναοριοθέτηση που αναφέρετε στο α’ σχετικό.
3. Τα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου που πραγματοποιήσατε.
4. Τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν οριοθετηθεί στη ευρύτερη περιοχή και βρίσκονται σε ισχύ σήμερα.
5. Τις δημοσιεύσεις οριοθέτησης στα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
6. Το συνολικό εμβαδόν των αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή.
7. Τις δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεστε.
Παρακαλούμε, εφαρμόζοντας το Ν.3028/2002 να μην εκδώσετε καμία απόφαση πριν την απάντηση της διεύθυνσης μας».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ