Για την 18η Μαΐου 2017 προσδιορίστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η συζήτησης της αίτησης πτώχευσης, που υπέβαλε, η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Πεμπέ Χασάν Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», με τον διακριτικό τίτλο “Αγνογάλ”, που εδρεύει στην Λεωφόρο Ρόδου – Καλλιθέας.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» στην αίτηση πτώχευσης τονίζεται ότι  στα πρώτα χρόνια η εταιρεία, λειτουργούσε ως επιχείρηση  ομαλά, από τις αρχές όμως του 2016, λόγω της πτώσης του τζίρου και της οικονομικής κρίσης άρχισαν να υπάρχουν αρχικά πρόβλημα ρευστότητας, και στην συνέχεια να καταλήξει σε παύση πληρωμών.
Επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει περιέλθει σε μόνιμη,  γενική,  διαρκή   και    πραγματική αδυναμία  προς  πληρωμή των  εμπορικών   χρεών  από την 27η Ιανουαρίου 2017.
Φέρεται σύμφωνα με την αίτηση να οφείλει σε μισθώματα από τις αρχές του 2015 το χρηματικό ποσό των 16.800 ευρώ.
Σε μεταχρονολογημένες επιταγές το ποσό των 59.448 ευρώ, στο Ελληνικό Δημόσιο 273.262,64 ευρώ, σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΡ και ΟΤΕ το χρηματικό ποσό των  58.254 ευρώ και σε προμηθευτές 178.861,85 ευρώ.   Σε προσωπικό οφείλει συνολικά 34.244,65 ευρώ.
Το ύψος των οφειλών της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 620.871,14 ευρώ.
Τα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνουν επαγγελματικά οχήματα εμπορικής αξίας 40.000 ευρώ και επαγγελματικό εξοπλισμό συνολικού ύψους 150.000 ευρώ.
Εχει απαιτήσεις ύψους 84.218,88 ευρώ έναντι τρίτων.
Με την αίτηση ζητείται να κηρυχθεί η εταιρεία σε   κατάσταση πτωχεύσεως, να οριστεί ως χρόνος παύσης πληρωμών η  27-1-2017.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Κώστας Σαρής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ