Tην Τρίτη, εκτός απροόπτου, θα υποβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση του κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 2640 και με αριθμό πρωτ. 2/51302/30-6-2017 απόφασης του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου περί ανάκλησης πριν τη λήξη της θητείας του, διορισμού του ως αντιδημάρχου της Μεσαιωνικής Πόλης.
Ο κ. Κωνσταντίνου διατείνεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα επειδή οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν λόγοι είναι αντιφατικοί, στερούνται επαρκούς και ειδικής αιτιολογίας και συγκεκριμένα δεν αιτιολογείται η έλλειψη στο πρόσωπό του της άσκησης καθηκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης για την ανάκληση του διορισμού του εκ του λόγου ότι κατά το χρονικό διάστημα του διορισμού του ως αντιδημάρχου ήταν ήδη γνωστά στο δήμαρχο τα αναφερόμενα στην απόφαση ανάκλησης διορισμού περιστατικά κι εντούτοις τον διόρισε εκ νέου αντιδήμαρχο.
Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αρίθμ. 811 και με αριθμό πρωτ. 2/18677/14-3-2017 απόφαση του δημάρχου Ρόδου περί ορισμού αντιδημάρχων και άσκησης αρμοδιοτήτων, ο κ. Κωνσταντίνου ορίστηκε αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Κοινοχρήστων Χώρων αυτών σε θέματα: α) Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Β) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας , αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, περιλαμβανομένων των Μνημείων του νησιού και της “Νέας Αγοράς” της πόλης και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/ αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της, δικαιούμενος αντιμισθίας και αφού προηγουμένως είχε λήξει η θητεία του ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Επισημαίνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμιση ετών.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η προσβαλλομένη απόφαση στερείται νομίμου και ουσιαστικής βάσεως, όπως επίσης στερείται νομίμου και επαρκούς ειδικής αιτιολογίας.
Δεν μνημονεύονται σ’ αυτή συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνουν την επιβαλλόμενη ανάκληση για λόγους μη χρηστής διοίκησης. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου ο πρώτος λόγος ανάκλησης του διορισμού του ως αντιδημάρχου είναι μη νόμιμος, αβάσιμος και μη επαρκής για να αιτιολογήσει την έλλειψη της άσκησης καθηκόντων σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης στο πρόσωπό του.
Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος λόγος ανάκλησης του διορισμού του ανάγεται στην απόρριψη προηγούμενης απόφασης του ΣτΕ για την ακύρωση πειθαρχικής ποινής δίμηνης αργίας που είχε επιβληθεί στον κ. Κωνσταντίνου, με την ιδιότητα του ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Καλλιθέας.
Ο κ. Κωνσταντίνου τονίζει ότι το ως άνω γεγονός δεν ήταν άγνωστο στον δήμαρχο Ρόδου όταν με την με αριθμό 811 και με αριθμό 2/18677/14-3-2017 απόφασή του ορίστηκε αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Κοινοχρήστων Χώρων.
Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του κατά της υπ. αρ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου που εκδόθηκε το 2016. Επομένως, όπως επισημαίνει, δεν αιτιολογείται η έλλειψη της χρηστής διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την ανάκληση του διορισμού του εκ του λόγου ότι τέθηκε σε αργία αφού ήδη κατά το χρονικό διάστημα του διορισμού του ως αντιδήμαρχου ήταν ήδη γνωστή στο δήμαρχο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τον δεύτερο λόγο στην απόφαση «καρατόμησης» του, όπως υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντίνου, δεν δικαιολογείται ότι διέλαθαν της προσοχής του δημάρχου Ρόδου, αφού είχαν δημοσιοποιηθεί επαρκώς και μάλιστα πριν από ένα χρόνο περίπου, το γεγονός ότι είχε ασκηθεί αγωγή από το ΤΑΙΔΕΔ σε βάρος του Δήμου Ρόδου,
Υποστηρίζει ότι δεν αιτιολογείται η έλλειψη χρηστής διοίκησης στο πρόσωπό του για την ανάκληση του διορισμού του εκ του λόγου ότι προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου διάνοιξης οδού και τοποθέτησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, μην αναφέροντας ότι η έκταση δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ότι το έργο είναι εκτός δικαιοδοσίας. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια ελήφθη η με αριθμό 226/2006 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά τη συζήτηση της οποίας ήταν απών και ως εκ τούτου υπήρχε απόφαση συλλογικού οργάνου στην συνεδρίαση του οποίου δεν μετείχε.
Τονίζει επιπλέον ότι επί της αγωγής του ΤΑΙΠΕΔ με τον νέο κώδικα η δημοτική αρχή είχε προθεσμία 100 ημερών για να αντικρούσει ή να συνταχθεί με προτάσεις στις θέσεις του και ήδη η αγωγή συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Το ΤΑΙΠΕΔ είχε ζητήσει την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε τμήμα του προς αξιοποίηση ακινήτου του γκολφ Αφάντου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Χαράκια», όπου σύμφωνα με έρευνα επιτελών του, έχει διανοιχτεί δρόμος. Πέραν των ενστάσεων αοριστίας, που υπέβαλε ο Δήμος Ρόδου, με τις προτάσεις του στην συγκεκριμένη υπόθεση και της ένστασης μη μεταγραφής, αναπτύσσει για την άρνηση της αγωγής τα ακόλουθα:
«Αρνούμαι την κρινόμενη αγωγή, επειδή όσον αφορά το επίδικο ακίνητο και τα επίδικα τμήματα αυτού, που περιγράφει στην αγωγή του η αντίδικος και την απόδοση των οποίων ζητά από εμένα, ουδέποτε απέκτησε κυριότητα, καθώς το ακίνητο φέρεται να περιήλθε στην καθής προ 5ετίας, ενώ τα επίδικα τμήματα ήταν ήδη από ετών διαμορφωμένος δρόμος, γεγονός γνωστό και εμφανές σε όλους και ουδέποτε απέκτησε νομή ή κατοχή σε αυτό, άλλως ο τίτλος κτήσεώς του πάσχει ακυρότητας λόγω παραβίασης του άρθρ. 13 παρ. 4 του Ν.4014/2011».
Επιπλέον υπέβαλε και ένσταση χρησικτησίας στις προτάσεις. Σε έτερη ένσταση ο Δήμος Ρόδου για το ίδιο ακίνητο τονίζει ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει απολέσει την επ’ αυτού κυριότητα του και υποστηρίζει με την ένσταση κοινού δόλου ότι το ΤΑΙΠΕΔ γνωρίζει ότι ο επίμαχος δρόμος είναι κοινόχρηστος επί σειράν ετών. Καθιστά ακόμη σαφές ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια ελήφθη η με αριθμό 263/17-5-2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κατά τη συζήτηση της οποίας ήταν απών και ούτε είχε την ιδιότητα του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την περίοδο εκείνη και ως εκ τούτου ούτε δική του εισήγηση υπήρχε επί του θέματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ