Προάγγελο εμπλοκών στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου της αποκομιδής σκουπιδιών στο νησί της Ρόδου σε ιδιωτική εταιρεία, αποτελεί υπόμνημα, που υπέβαλε την Παρασκευή, ενώπιον του Δήμου Ρόδου και των μελών της Επιτροπής Διενέργειας, Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών, μια εκ των εταιρειών, που απεκλείσθη.
Πρόκειται για την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER», για την οποία η Επιτροπή έκρινε ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η ίδια εταιρεία ήταν μια εκ των δύο, που προκάλεσαν εξάλλου εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχόν διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων κατά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού με το ίδιο αντικείμενο, που διεξήχθη.
Στην διαγωνιστική διαδικασία της Παρασκευής, όπως έγραψε η «δημοκρατική», αναδείχτηκε η εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού απέκλεισε τις πέντε από τις επτά εταιρείες που πήραν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό.
Η επιτροπή αποφάνθηκε  ότι η συμμετέχουσα κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών διαγωνιστικών τευχών, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ανάρτηση στην «Διαύγεια» του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER», πρόκειται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώ δεν αποκλείεται να πράξει το ίδιο και η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Μετά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών αρμοδίως και σε περίπτωση απόρριψης αυτών από την Οικονομική Επιτροπή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιως.
Με λίγα λόγια ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης είναι ακόμη μακρύς και γεμάτος… «αγκάθια».
Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER Α.Ε.», διατείνεται μεταξύ άλλων στο υπόμνημα της ότι η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προσκόμισε  εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Κοινοπρακτικού σχήματος από τον ασφαλιστικό φορέα «Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.ΕΑΕ».
Υποστηρίζει ότι αν και είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των μελών του ασφαλιστικού ταμείου, κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από την διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού, ενώ προσδιορίζονται ρητώς ποιών οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές οι εγγυητικές επιστολές.
Υποστηρίζει ακόμη ότι και σε περίπτωση που ήθελε αξιολογηθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού, ότι νομίμως λαμβάνεται υπ όψιν η εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ. 60610 ποσού € 203.710,00 και ημερομηνία έκδοσης 29.12.2016 από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Συντάξεων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), σε κανένα σημείο της δεν αναφέρει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αποκλίνοντας ούτως από την σαφή πρόβλεψη της διακήρυξης.
Στον αντίποδα αρμοδίως από τον Δήμο Ρόδου τονίζεται ότι ο νόμος επιτρέπει την χρήση εγγυητικών επιστολών από τον ασφαλιστικό φορέα και ότι υπερισχύει των προβλέψεων της διακήρυξης.
Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER Α.Ε.», υποστηρίζει παραπέρα ότι δεν πληρούνται οι όροι του δείκτη βιωσιμότητας της κοινοπραξίας που αναδείχτηκε.
Υποστηρίζει επιπλέον ότι η συμμετέχουσα στο κοινοπρακτικό σχήμα «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» προσκόμισε πιστοποιητικά που δεν καλύπτουν όλα τα αντικείμενα των δημοπραττούμενων εργασιών που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι η συμμετέχουσα κοινοπραξία δεν προσκόμισε βεβαίωση EURO για δύο τύπους οχημάτων, αποκλίνοντας από την σαφή πρόβλεψη της διακήρυξης.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι το μέλος της συμμετέχουσας κοινοπραξίας ENACT Α.Ε. κατά την εκτέλεση του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης και μηχανοκίνητος οδοκαθαρισμός, πλύση κάδων σε όλη την έκταση του Δήμου Νέας Προποντίδας» έχει επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά και της έχουν επιβληθεί περικοπές αμοιβών συνολικού ύψους 153.500 ευρώ καθώς και ποινικές ρήτρες συνολικού ύψους 130.300 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ