“Το όνομα ημών κατήντησεν αντικείμενον εμπαιγμού και περιφρονήσεως.Απεκαλύξαμεν τας πληγάς μας και τώρα πρέπει,όσον οίον τε ταχύτερον να τας θεραπεύσωμεν.Η δημοσία πίστις εξέλιπεν.Η Ελλάς θεωρείται χρεώκοπος.” (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.Ομιλία στην Εθνοσυνέλευση 20.7.1864)

Αι κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας είχαν οργισθεί καθ ημών. Η Γερμανική κυβέρνησις άφριζεν από θυμόν,ο Γερμανικός Τύπος μας επερνούσε δεκατέσσερες γενεές,ένα σατυρικόν φύλλον του Βερολίνου εδημοσίευσε μιαν γελοιογραφίαν του βασιλέως Γεωργίου,εφίππου,με στολήν αρματωλού,φέσι,πάλαν και φουστανέλαν,είχε δε ως legende από κάτω:”Der Kleine Klepte”,ελληνογερμανικό καλαμπούρι,ο μικρός κλέφτης αλλά και ο μικρός λωποδύτης ταυτοχρόνως.Τα περισσότερα των ελληνικών δανείων ευρίσκοντο εις χείρας γερμανικάς.Ο Κάϊζερ ηπείλει να μας πνίξει.” (”Ελευθερον Βημα» 14.3.1929  Στεφανος Στεφανου)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ