Στην ανάκληση τριών αποφάσεων που έλαβε και με τις οποίες κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων έργων σε ετερόρρυθμη εργοληπτική εταιρεία της Ρόδου, η οποία φέρεται να έκανε χρήση μη έγκυρων βεβαιώσεων, προχώρησε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου!
Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ανεκάλεσε την υπ’ αρίθμ. 391/2017 απόφασή της, περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ».
Η δημοπράτηση του έργου διεξήχθη στις 16-05-2017. Με την υπ΄αρ.: 284/29-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης του έργου η εργολήπτρια εταιρεία με ποσό προσφοράς 57.227,10 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 52,692 %.
Με την υπ΄αρ. 391/04-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας.
Με το υπ΄αρ.: 16/57704/21-07-2017 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών προσκάλεσε τον οριστικό μειοδότη να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου, προκειμένου να προσκληθεί στη συνέχεια για υπογραφή σύμβασης του έργου.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες από τον οριστικό μειοδότη υπ΄αρ.: 631 & 632/04-07-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ ήταν μη έγκυρες. Επιπλέον, έλαβε υπόψη το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο η μειοδότρια εταιρεία συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά (υπ΄αρ.: 431 & 435/12-04-2017 ενημερότητες του ΕΦΚΑ) σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου.
Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση διατάσσεται η κατάπτωση της υπ΄αρ.: 61003/05-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.420,00 € της εταιρίας υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Ανακλήθηκε ακόμη η με αρ. 345/2017 απόφαση περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)».
Η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 4- 5-2017.
Με την αριθ. 240/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου από το οποίο προέκυπτε προσωρινός μειοδότης του έργου η ίδια εταιρία με ποσό προσφοράς 64.288,99€ και μέση έκπτωση 58,846%.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ομοίως ότι είχε κάνει χρήση πλαστών ενημεροτήτων ΕΦΚΑ.
Αποφασίστηκε εξάλλου η κατάπτωση της με αρ. 60878/12-04-2017 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ ποσού 3.125€ της εταιρίας υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Τέλος ανακλήθηκε η υπ΄ αρίθμ 482/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ».
Η δημοπράτηση του έργου διεξήχθη στις 31-05-2017. Με την υπ΄αρ.: 321/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου», από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης του η ίδια εργολήπτρια εταιρεία με ποσό προσφοράς 24.677,59 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 49,00%.
Από το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών, διαπιστώθηκε ότι η μειοδότρια εταιρεία συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου.
Μεταξύ των μη έγκυρων δικαιολογητικών ήταν και η υπ΄αρ.: 435/12-04-2017 ενημερότητα του ΕΦΚΑ που κατέθεσε.
Αποφασίστηκε εξάλλου η κατάπτωση της υπ΄αρ.: 61142/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 968,00€ της εταιρείας υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ