Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία εκποίησης του προνομοιακού παραθαλάσσιου ακινήτου “Ψιμόριφου” στην Ιξιά, απαιτεί με εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή του, προς τον Δήμο Ρόδου, γνωστός ξενοδόχος του νησιού.
Προειδοποιεί μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγει στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές, για την ολιγωρία του Δήμου και τη μη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και τις νόμιμες υποδείξεις της Δημόσιας Αρχής!
Η δημοτική αρχή, βρίσκεται ουσιαστικά εγκλωβισμένη, αφού, όπως έγραψε η «δημοκρατική» εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες ενώπιον των αστικών δικαστηρίων γύρω από την κυριότητα του ακινήτου.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει συγκεκριμένα έφεση για την ακύρωση  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία κρίθηκε, τον Μάρτιο του 2013 ότι ο Δήμος Ρόδου δεν είναι κληροδόχος της κυριότητάς του.
Η έφεση, δεν έχει καν προσδιοριστεί.
Ο δικηγόρος Αθηνών κ. Λουκάς Αποστολίδης, πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, ενεργώντας για λογαριασμό εντολέως του ξενοδόχου, απέστειλε στον Δήμο Ρόδου, εξώδικη δήλωση στην οποία εισαγωγικά τονίζει ότι με ένορκη κατάθεση του το έτος 2008 στην εκδίκαση της υπόθεσης του ακινήτου, του Ευάγγελου Ψιμόριφου, είχε συμπαρασταθεί στον δικαστικό αγώνα, που έδωσε η τότε δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για την χρησικτησία του από ιδιώτες.
Τονίζει παραπέρα ότι είναι γνωστή «η για πολλά χρόνια ολιγωρία του Δημοσίου αλλά και του Δήμου για την αξιοποίηση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της περιοχής».
Προσθέτει παραπέρα και τα εξής:
«Καταγράφεται βέβαια στα θετικά και οφείλω να το αναγνωρίσω η ενέργεια του Δήμου να ζητήσει από το Εφετείο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 4556/1976 να ερμηνεύσει τη βούληση του διαθέτη για την αξιοποίηση του ακινήτου, αφού το Δημόσιο για λόγους οικονομικούς δεν ενέκρινε τη δημιουργία Ιδρύματος με το όνομα του διαθέτη.
Επί της αίτησης του Δήμου εκδόθηκε η με αριθμ. 1560/2008 απόφαση Εφετείου Αθηνών που την εδέχθη, αναγνώρισε την αδυναμία δυνατότητος επιτεύξεως του σκοπού που έταξε ο διαθέτης με την δημιουργία Ιδρύματος και διέταξε, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, την εκποίηση του ακινήτου από τον Δήμο Ροδίων τηρούμενης της διαδικασίας των άρθρων 71 ΑΝ 2039.1939 και 3 Ν. 455/1976, και την περιέλευση του τιμήματος σε αυτοτελή λογαριασμό «περιουσία κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ του Δήμου Ροδίων, διακεκριμένη της λοιπής περιουσίας του Δήμου, η διοίκηση δε του κεφαλαίου αυτού να γίνεται από τον Δήμο Ροδίων και να διατίθενται οι τόκοι του κεφαλαίου για εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στη διαθήκη, όποιων και όσων είναι εφικτόν, κατ’ επιλογήν του.
Στη συνέχεια ο Δήμος Ροδίων ως κληροδόχος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) την αίτησή του για τη χορήγηση κληρονομητηρίου κατ’ άρθρο 819 Κ. Πολ. Δ., προκειμένου να το μεταγράψει, να καταστεί κύριος και να εκποιήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμ. 1560/2008 απόφαση Εφετείου Αθηνών.
Ο Δήμος Ροδίων μετά την έκδοση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 27/2013 και με το υπ’ αριθμ. 2/65565/1.10.2014 έγγραφό του ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. Αιγαίου Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας και Κρατικών Οχημάτων Ν. Αιγαίου, για το τι δέον γενέσθαι μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1560/2008 απόφασης του Εφετείου  και έλαβε την ακόλουθη απάντηση:
«Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α/ 10.09.2013), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης υπέρ του Δήμου Ρόδου, για την εκπλήρωση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης Ευάγγελος Ψιμόριφος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί η αριθμ. 1560/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατόπιν του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1063953/1570/Α0011/17.5.2005 εγγράφου του Υπ. Οικονομικών.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να εισαχθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση το θέμα της εκποίησης του κληρονομούμενου ακινήτου».
Υποστηρίζει παραπέρα ότι μετά την απόφαση του Εφετείου  κινήθηκαν νέες διαδικασίες από την οικογένεια Ζησιμάτου για να αποκτήσει την κυριότητα αν έχουν χαθεί το  1964 και το 1994 αιτήσεις αναψηλάφησης της υπόθεσης, που είχαν υποβάλει.
«Δυστυχώς ο χρόνος τρέχει χωρίς να αξιοποιείται ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που θα εξυπηρετούσε άμεσα τις αθλητικές ανάγκες της νέας γενιάς αλλά και με την εκποίηση του ακινήτου θα αναβαθμιστεί η περιοχή μας» επισημαίνεται στο εξώδικο εκφράζοντας παραπέρα την απορία του αλλά και την αγωνία του, γιατί ο Δήμος δεν προχωράει άμεσα στην εκποίηση του ακινήτου για την αξιοποίηση της περιουσίας προς το δημόσιο όφελος και εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη όπως έκρινε η εφετειακή απόφαση.
Προσθέτει και τα εξής:
«Γνωρίζει ο Δήμος ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για την υλοποίηση της απόφασης του Εφετείου από τον  Δήμο. Είναι γνωστό ότι η μη εφαρμογή τελεσίδικων αποφάσεων από το δημόσιο επιφέρει συγκεκριμένες αστικές και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Γνωρίζει ο Δήμος ότι οφείλει άμεσα και μετά τις υποδείξεις των αρμόδιων Διοικητικών Αρχών, να ενεργήσει και να εφαρμόσει την υπ’ αριθ. 1560/2008 απόφαση του Εφετείου, άλλως προφανώς θα ζητηθούν ευθύνες και ασφαλώς θα υπάρξουν έννομες συνέπειες για τη μη εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
Γνωρίζει ο Δήμος ότι όποιες δικαστικές αξιώσεις έχουν εγερθεί είναι προσχηματικές, αβάσιμες και καταχρηστικές (όπως έκρινε και η υπ’ αριθμ 27/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται η ολιγωρία του Δήμου στο να μην εφαρμόσει την απόφαση του Εφετείου από την έκδοσή της το 2008.
Επειδή η ολιγωρία του Δήμου βλάπτει προφανώς το δημόσιο συμφέρον και μάλιστα σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης.
Επειδή ο σκοπός του διαθέτη είναι ιδιαίτερα επίκαιρος για τη νεολαία μας που δοκιμάζεται και ο Δήμος έχει ανεκπλήρωτες υποδομές.
Επειδή το επίδικο ακίνητο γειτνιάζει με την ξενοδοχειακή μου μονάδα και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα αποτελεί χώρο ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων.
Σας καλούμε
Να προχωρήσετε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1560/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και να εκποιήσετε το ακίνητο προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος.

Σας δηλώνουμε
Ότι αν δεν προχωρήσετε άμεσα σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, θα προσφύγουμε στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές, για την ολιγωρία του Δήμου και τη μη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και τις νόμιμες υποδείξεις της Δημόσιας Αρχής».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ