Για τον Μάιο του 2017 αναβλήθηκε χθες από το Συμβούλιο της Επικρατείας η συζήτηση της προσφυγής του Αναπτυξιακού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου κατοίκων συνοικιών Αγίου Νικολάου, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γεωργίου, για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην «Παράταση χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
Τα μέλη του Συλλόγου διατείνονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ομόφωνη απόφαση (635/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποκλείσθηκε η κατασκευή Υποσταθμού Υ.Τ. στον Αγιο Νικόλαο και σε κάθε άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Με την προβαλλόμενη απόφαση παρατείνεται έως τις 27/06/2017 η με αρ. πρωτ. 4376 (σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφ. Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» που έληξε στις 27-06-2012.
Πιο συγκεκριμένα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2736/13-06-2007 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ/νση Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου απέστειλε προς έγκριση Μελέτη της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20kV που πρόκειται να κατασκευαστεί στην πόλη της Ρόδου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. όπου βρίσκεται ο εκτός λειτουργίας παλαιός Αυτόνομος  Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Ρόδου.
Με την με αριθμ. πρωτ. 4376/28-06-2007 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου αποφασίστηκε, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις 16 σχετικών Προεδρικών Διατάξεων, Νόμων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, συμβάσεων, εγγράφων η έγκριση της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικής Έκθεσης με περιοριστικούς όρους που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του πιο πάνω Κέντρου Διανομής (Κ/Δ).
Με την με αριθμ. πρωτ. 7200/19-11-2009 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου ανακλήθηκε η πιο πάνω έγκριση του.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατέθεσε αίτηση – προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με την με αριθμ. πρωτ. 3175/1132/19-02-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απορρίφθηκε η προσφυγή της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου.
Με την με αριθμό κατάθεσης 883/23-01-2010 αίτηση της ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε’) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αιτήθηκε την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου.
Με την με αριθμό κατάθεσης 278/17-02-2010 αίτηση της ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε’) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αιτήθηκε την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 685/2010 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Με την υπ’ αριθμ. 2597/2014 Απόφαση του Σ.τ.Ε. ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 7200/19-11-2009 Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 955/4-2-2015 αίτηση της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση της χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ για το Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Ρόδου.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1436/12-03-2015 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος έως και 27/06/2017 της με αρ. πρωτ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Νομάρχη Δωδεκανήσου περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου, εντός ιδιόκτητου ακινήτου, επί της οδού Αυστραλίας στην Περιοχή Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ