Με την διαδικασία του “κατεπείγοντος” και με αναθέσεις που κατευθύνονται σε συγκεκριμένες προεπιλεγμένες εταιρείες με έδρα το νομό Αττικής, προχωρεί η Κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις αλλά και για τις τοπικές εργοληπτικές εταιρείες, στην ανάθεση του έργου κατασκευής του Hot Spot στην Κω.
Ήδη, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», εκδηλώνονται αντιδράσεις από εταιρείες της Δωδεκανήσου, που επισημαίνουν ότι εάν γινόταν η διαδικασία με ανοικτό διαγωνισμό ο νέος Νόμος 4412/2016 ορίζει ότι αυτός διεξάγεται σε 1 μήνα από την δημοσίευση.
Η επίμαχη διακήρυξη του έργου δημοσιεύτηκε στις 8/2/2017 άρα εάν η διαδικασία ήταν ανοικτή ο διαγωνισμός θα διεξαγόταν στις  8/3/2017, τώρα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ανάθεσης) ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 14 Φεβρουαρίου 2017.
Το «κατεπείγον» έργο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ  (δημοσιεύσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις) στις 8-02-2017 και αφορά  την «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» μέσω δημόσιου ειδικού διαγωνισμού στις 14-02-12017 μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων και την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους 2015, με την ίδια επίκληση του κατεπείγοντος το Υπουργείο Εσωτερικών δημοπράτησε 5 δημόσια έργα στις νήσους Κω, Λέρο, Χίο, Σάμο και Λέσβο συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10.000.000  ευρώ που αφορούσαν στην κατασκευή κέντρων υποδοχής προσφύγων στα ανωτέρω νησιά.
Και τα πέντε ως άνω έργα δημοπρατήθηκαν με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο  και την ιδιαίτερα προκλητική διαδικασία της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία όμως, όπως καταγγέλλεται, δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 §2 περ. γ´ και του άρθρου 95 §2α του Ν. 4412/2016.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία προσκλήθηκαν συγκεκριμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα κατά βάση τον Νομό Αττικής και τα έργα αναλήφθηκαν τελικά με ιδιαίτερα χαμηλές εκπτώσεις παρ’ όλη την διαδικασία της «σκληρής διαπραγμάτευσης» , προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Στον νέο διαγωνισμό, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι εργοληπτικών εταιρειών, χωρίς κατά την άποψη τους να συντρέχει κανένας απολύτως κατεπείγων λόγος, παρακάμπτεται γι άλλη μία φορά η διαδικασία ενός δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ακολουθείται η ιδιαίτερη διαδικασία της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να προσκληθούν και να αναλάβουν το έργο προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση ενός ανοικτού διαγωνισμού, όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν ελεύθερα όλες οι ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις  (ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο που αγωνίζονται απελπισμένα να διατηρήσουν την ύπαρξή τους) θα χρειάζονταν απλά 22 μόνο ημέρες για τις απαραίτητες δημοσιεύσεις.
Πόσω μάλλον τώρα που κατά περίεργο και ακόμη πιο προκλητικό τρόπο επιλέχθηκαν ως οι «επαρκέστερες» εργοληπτικές επιχειρήσεις για να εκτελέσουν το ανωτέρω έργο στην νήσο Κω , αποκλειστικά εταιρείες  με έδρα τον Νομό Αττικής και καμία μα απολύτως καμία εργοληπτική εταιρεία με έδρα τα Δωδεκάνησα, ενώ παραδόξως υφίστανται αρκετές τέτοιες, που εδώ και δεκαετίες εκτελούν έργα σε όλα ακριτικά νησιά της Δωδεκανήσου κάτω από αντικειμενικά δυσκολότερες συνθήκες εκτέλεσης διαχρονικά.
Στην σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» προϋπολογισμού μελέτης 4.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)» αναφέρονται στο διατακτικό τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 §2 περ. γ΄ και του άρθρου 95 §2α του Ν. 4412/2016.
2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τα οποία αφορούν στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Την πρόσκληση και διαπραγμάτευση εκτέλεσης του έργου με τις παρακάτω εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, μέσα στα τεχνοοικονομικά, χρονικά και λοιπά δεδομένα του έργου:
– ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
– ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.
– ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
– ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.
– LATERN CONSTRUCTION COMPANY
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
– Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
– ΕΚΑΤΕΛ Α.Τ.Ε.
– ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
– ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.
4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω, οι οποίοι οφείλουν την ίδια ημέρα κατάθεσης των προσφορών να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση με τις προαναφερόμενες εταιρείες, συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΜΟΣΙΑΛΟΣ Στέργιος Α/Α΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος
β) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α/Β΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός
γ) ΚΟΛΑΪΤΗΣ Φίλιππος Π.Υ./Τ.Ε. Μηχανικών
δ) ΜΑΣΠΕΡΟ Αλφόνσο Π.Υ./Τ.Ε.
ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μηχ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ), ως μέλη,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α) ΙΣΚΟΥ Άννα Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος
β) ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ Σοφία Α/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχανικός
γ) ΔΗΜΠΑΛΑ Ελένη Α/Β΄ Ε.Κ. – Τοπ. Μηχανικός
δ) ΤΣΙΚΑΝΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχ. Δομ. Έργων
ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Πολ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ) , ως μέλη.
4. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Αρχιφύλακας ΚΑΡΡΑ Αικατερίνη».

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, και ο τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναφορικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει προαναχωρησιακό κέντρο κλειστού τύπου στην Κω, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Η Κυβέρνηση υιοθετεί, επιτέλους, αυτό που η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει από καιρό. Μετά από δύο χρόνια ολέθριας και εθνικά επιζήμιας διαχείρισης στο προσφυγικό – μεταναστευτικό,  αποφασίζει σήμερα τη δημιουργία του πρώτου προαναχωρησιακού κέντρου – κλειστού τύπου στο νησί της Κω. Επαναφέρει, δηλαδή, ένα μέτρο που ως Αντιπολίτευση κατήγγελλε και ως Κυβέρνηση έσπευσε να καταργήσει.
Και το αποφασίζει ακολουθώντας, για ακόμη μία φορά, τη γνώριμη και συνήθη  πρακτική της στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων: Της αδιαφάνειας. Χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, χωρίς ανοικτή πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. Με απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Και όλα αυτά επειδή επικαλείται και πάλι ”κατεπείγουσα ανάγκη”.
Όταν, εδώ και δύο χρόνια,  έχει καταστήσει τα νησιά μας στο Βόρειο – Ανατολικό Αιγαίο σε ”επίσημη” πύλη εισόδου για οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη επιθυμεί να εισέλθει στην Ευρώπη. Όταν, εδώ και δύο χρόνια, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο hot – spot φιλοξενίας παράνομων μεταναστών.
Το αποφασίζει, επίσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Χωρίς, δηλαδή, να έχει ζητήσει τη γνώμη των κατοίκων, των φορέων και των επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στον τρίτο τουριστικό προορισμό της χώρας.
Για πολλοστή φορά, η προχειρότητά τους και η ανικανότητά τους είναι παροιμιώδης.
Για πολλοστή φορά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν κατευθύνονται σε ωφελούμενους, αλλά σε ωφελημένους».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ