Κέντρο Κοινότητας, με παράρτημα Ρομά, πρόκειται να λειτουργήσει στον Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», έπειτα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Στο Δήμο Ρόδου εγκρίθηκε μετά την υπ’αριθμ. 534/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την κατάθεση του τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά και Κινητή Μονάδα για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Μεγίστη) με την υπ’αριθ, 4088/26-09-2016 απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω3ΥΙ7ΛΞ-ΗΓΠ)
Στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν συνολικά δέκα άτομα. Πρόκειται για νέες προσλήψεις με διαδικασίες ΑΣΕΠ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με διάρκεια ενός έτους και δικαίωμα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει τα στελέχη να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
Το Κέντρο θα συστεγαστεί με το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου, στο ισόγειο του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου. Τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά θα εργάζονται τόσο στο χώρο των καταυλισμών, όσο και στους χώρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Επίσης, απαραίτητη είναι τόσο η συνεργασία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά μεταξύ τους όσο και με τα στελέχη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας για αποτελεσματικότερες, ποιοτικότερες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.
Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με:
-2 Κοινωνικούς λειτουργούς  (ΠΕ ή  ΤΕ με  άδεια  άσκησης επαγγέλματος, γνώση Η/Υ και τουλάχιστον εμπειρία 6 μηνών σε εργασία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες)
-1 Κοινωνιολόγο (ΠΕ με γνώση Η/Υ και με τουλάχιστον εμπειρία 6 μηνών σε εργασία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και σε σχεδιασμό – εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής)
-1 Διοικητικό υπάλληλο (Δε με γνώση Η/Υ)
Το Παράρτημα Ρομά θα στελεχωθεί με:
-1 Ψυχολόγο (ΠΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με γνώση Η/Υ  και με τουλάχιστον εμπειρία 6 μηνών σε εργασία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες)
-1 Επισκέπτη Υγείας (ΤΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος με γνώση
-1 Διαμεσολαβητή Ρομά (ΠΕ ή ΤΕ με γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της)
-1 Παιδαγωγό (ειδικευμένο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με γνώση Η/Υ και τουλάχιστον εμπειρία 6 μηνών σε εργασία με ρομά ή/και με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες)
-1 Λογιστή (ΤΕ με άδειο άσκησης επαγγέλματος και γνώση Η/Υ)
-1 Κοινωνικό λειτουργό (ΠΕ ή ΤΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση Η/Υ) που θα αναλάβει κοι την παροχή υπηρεσιών στα μικρότερα νησιά της περιφερειακής ενότητας (Σύμη,Τήλο, Χάλκη, Μεγίστη).
Όλα τα στελέχη οφείλουν να γνωρίζουν Η/Υ, (εκτός του διαμεσολαβητή) γιατί τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας η παρακολούθηση, θα γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, που θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του ΕΜ, και με την καθιέρωση συστήματος δεικτών. Οι δείκτες αυτοί, θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιμέρους παρεμβάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αξιολόγησή τους.
Ο ΕΜ συνδέεται επίσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και συγκεκριμένα: α) σε Περιφερειακό Επίπεδο: με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας, τα προβλεπόμενα Περιφερειακό Παρατηρητήριο και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ, β) σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ Βαθμού: με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας.
Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.
Το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) θα είναι ο βασικός άξονας στήριξης της όλης προσπάθειας,  δεδομένου ότι θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης και των διαφορετικών δράσεων. Στο ΕΠΣ θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το Μητρώο Ωφελουμένων,  το Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) και το Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων, ενώ θα διασυνδέεται με τα υφιστάμενα πληροφοριακό συστήματα των φορέων και υπηρεσιών.
Επίσης, ζητείται η τουλάχιστον 6μηνη εξειδικευμένη εμπειρία σε εργασία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και σε σχεδιασμό – εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής από τους: Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο και Παιδαγωγό λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του Κέντρου Κοινότητας και των ιδιαίτερων συνθηκών, ειδικά στο Παράρτημα Ρομά.
Σχετική είναι και υπ’αριθμ. 2/109952/30-12-2016 βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου για την ύπαρξη/ πρόβλεψη εγγεγραμμένων πιστώσεων προς κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) κοτά τους όρους του προγράμματος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ