Mε την υπ’ αρίθμ. 226/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) έγινε δεκτό το αίτημα 15 μετόχων του «Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ υπεραστικών και αστικών γραμμών Ρόδου ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»), για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σκοπιμότητας στην επιχείρηση για την οικονομική χρήση των ετών 2010-2015.
Με την ίδια απόφαση διορίζεται ελεγκτής, για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, κ. Παναγιώτης Αλεβίζος, μέλος της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε», κάτοικος Αθηνών, ο οποίος θα διενεργήσει τον έλεγχο εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση της απόφασης και θα συντάξει σχετικό πόρισμα που θα παραδοθεί στα κατά νόμον δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα, ήτοι στην εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και στους αιτούντες.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι η εταιρεία θα καταβάλει την αμοιβή του ανωτέρω ορκωτού λογιστή, για τη διενέργεια του ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του, όπως αυτή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υποχρεώνει τέλος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρεία «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» να ανεχθούν και γενικώς να διευκολύνουν τη διενέργεια του διαταχθέντος ελέγχου, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και προβαίνοντας στην επίδειξη ή παράδοση κινητών πραγμάτων στο διορισθέντα ελεγκτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτούντες τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά συνολικό ποσοστό  34,17%.
Διατείνονται ότι κατά την πραγματοποιηθείσα την 30/09/2015 τακτική γενική συνέλευση της ΚΤΕΛ Α.Ε, ζήτησαν, τηρώντας τις εκ του νόμου προϋποθέσεις να τους παρασχεθούν πληροφορίες για μια σειρά από θέματα διαχειριστικού χαρακτήρα αλλά δεν έλαβαν απαντήσεις.
Ισχυρίζονται ακόμη ότι η εταιρεία διοικείται κατά τρόπο αυθαίρετο και χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες παραβιάζοντας έτσι (και ως προς τις διαδικασίες) το νόμο και το καταστατικό.
Κατά την άποψη του δικαστηρίου προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης της εταιρείας, παραβιάστηκε το νόμιμο δικαίωμα για παροχή πληροφόρησης, των αιτούντων ως μετόχων μειοψηφίας, ως προς θέματα που άπτονται των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η χορήγηση των οποίων ασκεί ουσιώδη επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στη γενική συνέλευση, οι ζητούμενες πληροφορίες δεν τους παρασχέθηκαν κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή, ούτε καταχωρήθηκαν τα ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις στο σχετικό πρακτικό της γενικής συνέλευσης ως έδει, προκειμένου να μην προκύπτει αμφιβολία για όσα έγιναν στην επίδικη γενική συνέλευση.
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αποδείχθηκε ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας ζητούν ενημέρωση και για λογιστικές εγγραφές που έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας από το έτος 2010 έως και το 2015 και ειδικά για εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί ως δάνεια προς μετόχους, χωρίς να έχουν χορηγηθεί έγγραφες καταστάσεις λήψης δανείων από μετόχους ή είσπραξης του εισπρακτικού επιδόματος από τους οδηγούς.
Εξάλλου, και η εταιρεία συνομολογεί ότι έχουν γίνει λογιστικές αταξίες και σφάλματα στα βιβλία της εταιρείας τα οποία αποδίδει σε πρώην λογιστή της, γι’ αυτό και συμφώνησε να διενεργηθεί λογιστικός και ταμειακός έλεγχος στην εταιρεία.
Το δικαστήριο έκρινε ότι αποδείχθηκε ότι είναι πρόδηλος ο τρόπος μη χρηστής και μη συνετής διοίκησης της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο, δεδομένου ότι και το δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων μειοψηφίας παραβιάστηκε στη γενική συνέλευση της 30-9-2015 και στον ισολογισμό της χρήσης 2014 υπάρχει απαίτηση κατά οργάνων της διοίκησης που ανήλθε στο ποσό των 522.390,00 ευρώ, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των 359.490 ευρώ μέσα στο έτος 2014 για τον τρόπο δημιουργίας και διόγκωσης του οποίου δεν έχει υπάρξει σαφής απάντηση εκ μέρους της διοίκησης και γι’ αυτό έχει αναχθεί σε κύριο θέμα της μεταξύ των διαδίκων αντιπαράθεσης και έχει ήδη αποφασισθεί η διενέργεια τακτικού ελέγχου κατά τα προαναφερόμενα, η ευόδωση του οποίου όμως είναι αμφίβολη ενόψει της καχυποψίας και της έλλειψης σοβαρής πρόθεσης συνεργασίας που διαφαίνεται μεταξύ των δύο πλευρών.
Τους αιτούντες εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καβουριού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ