Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της δημοτικής επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ», με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ 2021», που συστάθηκε με αποκλειστικό ειδικό σκοπό την λειτουργία γραφείου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από τον Δήμο Ρόδου.
Η απώλεια του τίτλου στην διαγωνιστική διαδικασία, που ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου 2016 θα έπρεπε να την οδηγήσει αυτόματα σε λύση και εκκαθάριση, πλην όμως η δημοτική αρχή αναμένει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού για την συνέχιση της λειτουργίας της.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι συγκεκριμένα να την διατηρήσει σε λειτουργία προκειμένου να προωθήσει προς εκτέλεση έργα τα οποία προτάθηκαν στο portfolio της υποψηφιότητάς της, προς υλοποίηση μέσω ιδίων, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, πολιτιστικού χαρακτήρα και να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή τους.
Παρότι συγκεκριμένα δεν απαιτείται η λειτουργία αυτόνομης εταιρείας για την προώθηση προς χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, σχετική εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που μετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων πόλεων και έκτοτε εξετάζεται.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου έχει επιχορηγήσει την εταιρεία με 100.000 ευρώ για την υλοποίηση των στόχων της, πλην όμως αυτή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία και δεν έχει πραγματοποιήσει δαπάνες.
Σημειώνεται ότι ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει 32 project προς χρηματοδότηση και η δημοτική αρχή θεωρεί ότι το ένα τρίτο περίπου των έργων αυτών μπορεί να χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τον τελικό λόγο σε κάθε περίπτωση θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, που θα αποφασίσει για το μέλλον των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν συσταθεί.
Σε κάθε περίπτωση το όλο θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα.
Θυμίζουμε ότι η διάρκεια  της  εταιρείας ορίστηκε σε έξι έτη,  η οποία θα αρχίσει από την καταχώριση του καταστατικού ίδρυσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Διεύθυνσης Εμπορίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 300.000 ευρώ και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα λάβει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως από το νόμο προβλέπεται.
Επίσης έχει δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι δεσμευμένες ονομαστικές και κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ’ αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.
H εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 7 μέλη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση οι αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εγκριθούν από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ