Προχωρούν αρμοδίως από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου οι διαδικασίες για την δημιουργία προσωρινού καταυλισμού για την φιλοξενία τσιγγάνων στην υπ’ αρίθμ. Κ.Μ. 297Α μερίδα γαιών Ασγούρου, κοντά στον παλιό σκουπιδότοπο.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο χώρος δεν επαρκεί για την φιλοξενία των 56 οικογενειών που καταμετρήθηκαν στο νησί, ενώ υπάρχουν αντιρρήσεις για την δημιουργία καταυλισμού στην συγκεκριμένη περιοχή από περιοίκους.
Σε πρώτη φάση προγραμματίζεται η εγκατάσταση στον χώρο μόνο των οικογενειών που διαμένουν σήμερα στον παράνομο καταυλισμό του Κορακόνερου.
Σημειώνεται ότι ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Ν. Θεοδωρίδης, δεν έχει αντίρρηση για την δημιουργία του συγκεκριμένου καταυλισμού μετά και την γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 2 της αρίθμ. 23461/2003 ΚΥΑ, «Καθορισμός των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανόδιων».
Εχει ζητήσει από τον Δήμο Ρόδου, να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία, πριν αποφανθεί επί της καταλληλότητας ή όχι της υπ’ αρίθμ. Κ.Μ. 297Α μερίδας γαιών Ασγούρου, πλην όμως θεωρεί την πρόταση ως μια καλή λύση για την απομάκρυνση των τσιγγάνων από το Κορακόνερο.
Ήδη η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει ετοιμάσει τοπογραφικό διάγραμμα της συγκεκριμένης κτηματομερίδας το οποίο και απέστειλε για έγκριση στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.
Την 20η Δεκεμβρίου 2016 η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου επανεξέτασε την υπόθεση και επαναπροσδιόρισε τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με το έγγραφο της οι μη δασικές εκτάσεις στην συγκεκριμένη κτηματομερίδα  ανέρχονται συνολικά σε 7.967τ.μ. και συνίστανται σε δύο τμήματα, εμβαδού 6.930τ.μ. και 1.037τ.μ. αντίστοιχα.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η αρμόδια επιτροπή στην γνωμοδότησή της αναφέρει ότι «ζητούμενο δεν είναι μόνο η εξεύρεση ενός χώρου, αλλά η διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών διαβίωσης, που θα επιτρέψουν τόσο στους ΡΟΜΑ όσο και στους περίοικους να ζήσουν αρμονικά μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος. Τελικός στόχος της όλης παρέμβασης θα πρέπει να είναι η κοινωνική τους ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία».
Η KM 297Α κτηματομερίδα ωφέλιμης επιφάνειας 6.952 τ.μ. είναι μια επίπεδη έκταση περιβαλλόμενη από δάσος με πρόσβαση από χωματόδρομο που συναρμόζεται με τον επαρχιακό δρόμο, που οδηγεί στον πρώην ΧΑΔΑ της περιοχής Τσαϊρι.
Η έκταση είναι σχετικά απομονωμένη, συνορεύει με εκτάσεις του δημοσίου (ΜΓ 298 κλπ), ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται εγκατάσταση εκπαίδευσης σκύλων, εμπορικές αποθήκες κλπ.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προϋποτίθεται ακόμη τεχνική περιγραφή, που να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προτεινόμενης έκτασης, η γεωμορφολογία, οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, η προσπελασιμότητα αλλά και η διασύνδεσή της με σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των αναγκών κλπ., καθώς επίσης και ο ακριβής προσδιορισμός των ατόμων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από τον οποίο θα προκύψουν οι ακριβείς λειτουργίες – εξυπηρετήσεις – υποδομές που είναι αναγκαίες για μια τέτοια χρήση και βέβαια προϋποθέτει την τήρηση όλων των αναγραφομένων στο αρθ. 3 της ΓΠ/23641/03 (ΦΕΚ Β 973/15-7-03) Υπ. Απόφασης.
Η αρμόδια επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι απαιτούνται ακόμη για τη δημιουργία του προσωρινού καταυλισμού:
-Απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις (Αρχαιολογία κλπ)
– Τρόπος μετεγκατάστασης, τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων υποδομών, πολεοδομική νομιμοποίηση.
– Διάγραμμα πολεοδομικής οργάνωσης του χώρου, με τον προσδιορισμό και χωροθέτηση των αναγκαίων κοινόχρηστων -κοινωφελών χώρων, των αναγκαίων έργων υποδομής αλλά και προσδιορισμό ζώνης και λοιπών μέτρων προστασίας των δασικών εκτάσεων.
– Κατ’ αρχήν προσδιορισμός του κανονισμού λειτουργίας του συνόλου, ζητήματα εποπτείας και αστυνόμευσης.
– Έκθεση σε σχέση με τη βιωσιμότητα της δεύτερης λύσης που προβλέπεται στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ. (επιδότηση ενοικίου) και πιθανή συνεργεία με την υπό εξέταση προσωρινή μετεγκατάσταση.
– Χρονοδιάγραμμα εξεύρεσης μόνιμης λύσης.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει τις προσεχείς ημέρες αίτημα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του τοπικού γραφείου της ΚΥΔ για την παραχώρηση της συγκεκριμένης κτηματομερίδας προς χρήση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ