Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αναρτήθηκε χθες στην “Διαύγεια”, εγκρίθηκε ο διορισμός του δικηγόρου κ. Βασίλη Καταβενάκη, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Στην περίληψη της απόφασης, που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, αναφέρονται τα εξής:
«Με την αριθμ. ΤΔΟ/Ν10/3150/10.11.2016 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Τα¬μείου Νότιας Δωδεκανήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, όπως ισχύει, 166 και 167 του Ν.3584/2007, του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, του άρθρου 6 του Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου» (Φ.Ε.Κ. 1959/Β’ /31.12.03) και  κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./52 /3196/05.04.2016 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, προσλαμβάνεται ο δικηγόρος Καταβενάκης Βασίλειος του Μιχαήλ με σχέση έμμισθης εντολής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
(Αριθμός     βεβαίωσης     γνησιότητας     δικαιολογητικών     σύμφωνα     με     το     Ν.     4305/2014: Τ.Δ.Ο./Ν10./3149/10.11.2016)
(Αριθμ.πρωτ.   βεβαίωσης   πιστώσεων  του   Δημοτικού   Λιμενικού   Ταμείου   Νότιας  Δωδεκανήσου: ΤΔΟ/Ν10/3560/12.12.201)
(Αριθμ.      βεβαίωσης      εγγραφής     στο      Μητρώο      Μισθοδοτούμενων      Ελληνικού     Δημοσίου: 2329111272/10.11.2016)
(Αριθμ. Βεβαίωσης ΔΙΤΤΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
73811/10.11.2016)
(Αριθμός απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 88665/12.12.2016)
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δρ Νικόλαος Θεοδωρίδης»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ