Ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου θα εξεταστεί η πρώτη απόφαση «βόμβα» του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με την οποία έγινε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 6 ατόμων και δύο τραπεζών ως προς τα εμπράγματα αιτήματα του και διατάσσεται η απόδοση ακινήτου που είχε υφαρπαγεί με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησής του, σε έναν κάτοικο της Ιαλυσού!
Εφεση κατά της αποφάσεως υπέβαλαν το Ελληνικό Δημόσιο, που επιδιώκει να αναγνωριστούν ως συνυπαίτιοι της ζημίας που υπέστη 6 ιδιώτες, στην ιδιοκτησία των οποίων μεταγράφηκε το ακίνητο κι ένας ιδιώτης που υποστηρίζει ότι τυγχάνει καλόπιστος κύριος του ακινήτου αφού πείστηκε περί της νομικής καταστάσεως του από τις κτηματολογικές εγγραφές στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου.
Το ακίνητο βρίσκεται στην Κτηµατοµερίδα 117Α Ιξιάς. Σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 3546/23-4-1997 κτηµατολογική εγγραφή, δυνάµει της µε αριθµ. ΔΚ 3973/86/13-4-1987 αποφάσεως Νοµάρχη Δωδεκανήσου, τµήµα του ακινήτου αυτού εκτάσεως 2400 τ.µ. µεταβιβάσθηκε, λόγω πωλήσεως, στον Π. Π. του Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 719/1977.
Το ανωτέρω τµήµα αποσπασθέν αποτέλεσε τη µερίδα 117ΑΑ γαιών Ιξιάς και η γενόµενη «διόρθωση» της αποµένουσας έκτασης της KM 117 γαιών Ιξιάς, µετά την απόσταση του τµήµατος 2400 τ.µ., το οποίο φέρεται να πωλήθηκε κατά το νόµο 719/1977 στον κατηγορούµενο, τυγχάνει εσφαλµένη, αφού η αρχική έκταση των 56.624 τ.µ. διορθώθηκε σε 46.224 τ.µ., αντί του ορθού 54224 τ.µ..
Το ακίνητο µε KM 117ΑΑ γαιών Ιξιάς, δυνάµει του µε αριθµ. 25281/26-8-1997 συµβολαίου µεταβιβάσθηκε λόγω πωλήσεως στον τρίτο των εναγοµένων, αντί δηλωθέντος τιµήµατος 8.000.000 δρχ και αξίας κατά την προσωρινή εκτίµηση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου 15.000.000 δρχ..
Εν συνεχεία, το ίδιο ακίνητο µεταβιβάσθηκε, λόγω πωλήσεως, σε δύο άτοµα κατά ποσοστό ½ εξ’ αδιαιρέτου, αντί δηλωθέντος τιµήµατος 14.000.000 δρχ και εκτίµησης Δ.Ο.Υ. Ρόδου κατά τον αντικειµενικό προσδιορισµό 9.698.270 δρχ. Εν συνεχεία µεταβιβάσθηκε και πάλι, λόγω πωλήσεως, σε δύο άτοµα κατά ποσοστό ½ εξ’ αδιαιρέτου, αντί δηλωθέντος τιµήµατος 30.000.000 δρχ και αντικειµενικής εκτίµησης Δ.Ο.Υ. Ρόδου 9.698.270 δρχ.
Εγγράφηκε σε αυτό προσηµείωση υποθήκης υπέρ Τράπεζας για ποσό 36.270.000 δρχ.
Ακολούθησαν η σύσταση δουλείας διαβάσεως και νέες προσηµειώσεις.
Όπως επεσήμανε το Ελληνικό Δηµόσιο, η µε αριθµ. ΔΚ 3973/86/13-4-1987 απόφαση Νοµάρχη περί εκποίησης τµήµατος εµβαδού 2400 τ.µ. από το ακίνητο µε KM 117ΑΑ γαιών Ιξιάς, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου, ουδέποτε εκδόθηκε, ούτε ανευρέθη στα αρχείο της. Η συγκεκριµένη απόφαση Νοµάρχη Δωδεκανήσου, ανευρέθη µόνο στα αρχεία πράξεων του Κτηµατολογίου Ρόδου και όπως προέκυψε, είναι πλαστή.
Με την αγωγή ζητήθηκε να διαταχθεί η ακύρωση των από 23-4-1997 και 9-10-1997 καταφατικών διατάξεων του Κτηµατολογικού Δικαστή περί καταχώρησης στα κτηµατολογικά βιβλία τόσο της πλαστής απόφασης του Νοµάρχη Δωδεκανήσου όσο και του συµβολαίου πώλησής του, της 26ης Αυγούστου 1997 και το αίτημα έγινε δεκτό από το δικαστήριο.
Ικανοποιήθηκε παραπέρα το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να διαταχθεί η διόρθωση της έκτασης του ακινήτου µε KM 117 γαιών Ιξιάς, να διαταχθεί η ακύρωση των µεταγενεστέρων καταφατικών διατάξεων του Κτηµατολογικού Δικαστή περί καταχώρησης στα κτηµατολογικά βιβλία τριών συµβολαίων, να διαταχθεί η ακύρωση των δύο καταφατικών διατάξεων του Κτηµατολογικού Δικαστή, περί καταχώρησης στα οικεία Κτηµατολογικά βιβλία δύο πράξεων περί σύστασης δουλείας και να διαταχθεί η ακύρωση 4 διατάξεων δια των οποίων διατάσσεται η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης στο ακίνητο.
Αναγνωρίστηκε συγκεκριμένα ότι είναι άκυρες οι επ’ ονόµατι των 4 εναγοµένων φερόµενες αγοραπωλησίες και µια δωρεά, αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου επί του ακινήτου και διατάσσεται η απόδοσή του!.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ